Om oss

Om oss

IHYAUSSUNNA CENTER (IٍSC) er en islamske Organisasjon i Norge.

ISC representerer i dag mye medleme som er spredd over hele landet
Formål
Arbeide for at muslimer kan leve i samsvar med islamsk lære i det norske samfunnet og bidra til å bygge opp en norsk-muslimsk identitet.
Fremme samhold blant muslimer i Norge og ivareta medlem rettigheter og interesser.
Være brobygger og dialogpartner som skaper gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge, med hensyn til religion, kultur og moralske verdier.
Målsettinger og aktiviteter
(ISC)SKAL:
Holde seg orientert om samfunnsutviklingen og gi uttrykk for muslimenes oppfatninger overfor myndigheter og offentlighet, og fremme forslag til løsninger.
Søke samarbeid og dialog med andre organisasjoner for å jobbe mot mål som er i samsvar med IHYAUSSUNNA CENTER formål.
Spre kunnskap og forståelse om islam i Norge.
Arbeide for inkludering av muslimer i det norske samfunnet og at muslimer blir verdsatt som en viktig ressurs for Norge.
Arbeide for at alle muslimske barn og ungdom i Norge skal få et tilbud om utdannelse i islamsk tro, lære, historie og kultur.

 

IHYAUSSUNNA CENTER baserer sitt virke på følgende prinsipper:
1.
Koranen er den grunnleggende kilden og tolkningsramme for islamsk tro og praksis. Dernest kommer autentiske hadith som alltid må leses i lys av Koranen.  Vi viser også til tolkninger og utlegninger som er gjort av respekterte lærde opp gjennom historien.
2.
I nye saker uten tidligere definisjon av normer er det nødvendig med en ny tolkende argumentasjon (ijtihad). Konteksten må tas med i betrakting når nye normer utledes. Det er et grunnleggende islamsk prinsipp å velge løsninger som er best egnet til konteksten man lever i.
3.
Vi støtter de verdier som kommer til uttrykk i internasjonale menneskerettigheter. Diskriminering og undertrykking er i strid med vår overbevisning.
4.
Vi er motstandere av ekstremisme, fanatisme og rasisme. I tråd med islamske idealer legger vi vekt på gjensidig respekt, fred og menneskeverd. «Det er ingen tvang i religionen».
5.
Vi er motstandere av kvinneundertrykkelse, negativ sosial kontroll og vold i nære relasjoner.
6.
Vi fordømmer terrorisme, og vi tar særlig avstand fra terrorisme som begås i islams navn.
7.
For dem som er opptatt av om vi er sunni eller shia eller om vi følger hanafi-, shafi’i-, maliki- eller hanbaliskolen kan vi si at vi er sunnimuslimer, men at vi er åpne for våre shia-trosfeller. Vi anser alle de fire skolene som like viktige, men mener at islam er større enn alle skolene. Vi åpner for synspunkter og argumentasjon fra hele den islamske kunnskapstradisjon, så lenge det innebærer å skape gode løsninger for dagens utfordringer.

Murshid Al Khaznawi

Han har mange vitenskapelige lisenser i islamske vitenskaper, har mange års tjeneste som Imam-rådgiver og religiøs rådgiver, og har mange medieprogrammer.